Zápis do MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do školního roku 2022/2023

Přijímání dětí do mateřské školy je od roku 2015 prováděno elektronickým zápisem.

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) bude mít čtyři fáze:

1. REGISTRACE

V termínu od 12. 4. 2021 – 10. 5. 2022 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména www.zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen MŠ) a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou žádost. V případě registrace dítěte do více MŠ je nutno vytisknout žádost pro každou vybranou MŠ zvlášť.

Registrace zákonných zástupců spolu s vytvářením profilů dětí bude možné pouze v první fázi. Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení.

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 12. 5. 2022 (8:00 -12:00 hod. a 13:00 -16:00 hod.)

Dne 12. května 2022 ve výše uvedeném čase proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí. Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost
do MŠ, ve které dítě zaregistroval. V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé MŠ osobně. Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem
a dalším postupem v přijímacím řízení.

Bez osobního předání podepsané a řádně vyplněné žádosti v příslušné mateřské škole nemůže být přijímací řízení zahájeno.

3. ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení,
tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou
podle zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.

Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Na internetovém portále www.zapisdomszlin.cz budou souběžně zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům zápisu.

V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdomszlin.cz.

Pokud zákonní zástupci provedli registraci v roce 2020, dítě nebylo přijato nebo nenastoupilo
do MŠ a mají zájem o jeho přijetí od školního roku 2022/2023, je nutné celý proces registrace opakovat.