Školní řád

Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD

 

Účinnost od 15.9.2017

 

(vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ,§ 30 odst.2 a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ze dne  29.prosince 2004 a novely č.43/2006 Sb., ze dne 9.února 2006)

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte
 • další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu
 • děti jsou vedeny k dodržování nastavených pravidel

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v  mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte se mohou v domluvené době, před nebo po přímé pedagogické činnosti učitelky ve třídě, do které dítě dochází, informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání a projednat s ní např. připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

 • mají právo účastnit se schůzek a akcí pořádaných pro ně a jejich děti
 • mohou se zapojovat do organizace akcí pro děti, navrhovat změny
 • mají právo navštívit třídu MŠ (dle předchozí dohody)
 • mohou pomáhat dítěti s adaptací na MŠ
 • mohou spolupracovat při upevňování pravidel dětí MŠ, pracují ve stejném duchu

 

 

Základní povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí a nezletilých dětí jsou povinni:

 • řídit se školním řádem mateřské školy
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, pro přezutí dětí do MŠ jsou vhodné pevné bačkory nebo sandále (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle ani tzv. crocsy), vodit dítě do mateřské školy zdravé, aby nebyly na zdraví ohroženy ostatní děti – nemocné dítě (teplota, průjem, infekční onemocnění, apod.) do mateřské školy nepatří
 • v případě akutních infekčních stavů nebudou dětem podávány žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.
 • do mateřské školy rovněž nepatří dítě s výskytem vší – zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a pedagogických pracovníků
 • na vyzvání ředitelky nebo učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • omlouvat nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole krátkodobou nepřítomnost dítěte (včetně doby nepřítomnosti) v dostatečném předstihu telefonickou formou, emailem nebo osobně mateřské škole, pokud je zákonnému zástupci dopředu známá
 • při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informovat přijímající paní učitelku pravdivě o případných menších zdravotních obtížích dítěte (i o problémech, které mělo předešlý den či noc, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích:

– jméno a příjmení, rodné číslo, dítěte

– údaje o tom, zda je dítě zdravotně postižené, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněné; popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněné, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte poskytnut

– údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

– jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, telefonické spojení

 • ve stanoveném termínu platit úhradu za předškolní vzdělávání a stravné
 • sledovat informace na nástěnkách mateřské školy
 • po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby ani oni, ani jejich děti, nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy

 

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy
 • řídí se školním řádem mateřské školy
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti, vzájemné úcty a ohleduplnosti

 

Upřesnění podmínek ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 • ředitelka mateřské školy může rozhodnout po předchozím písemném upozornění o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem
 • v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy
 • v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat

 

Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 • zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení učitelce ve třídě MŠ a informují ji o zdravotním stavu dítěte – rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce – rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné
 • děti se přijímají v době od 6.00 hod do 8.00 hod. – po předchozí dohodě rodičů s učitelkou se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování), děti nebudou do MŠ přebírány před zahájením provozu, tj. před 6.00 hod
 • zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy či v jiných prostorách MŠ
 • v případě, že dítě odchází po obědě, zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené čekají v prostorách šatny
 • zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání  a předávání při vzdělávání v mateřské škole – vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce nebo učitelce mateřské školy
 • po vyzvednutí dítěte z mateřské školy opustí vyzvedávající s dítětem neprodleně areál mateřské školy
 • pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka:
 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na MěÚ, odbor sociálních věcí (OSPOD), který je ze zákona povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
 • případně se obrátí na Policii ČR, která dítěti zajistí neodkladnou péči ve spolupráci s OSPOD

 

 

Informování zákonných zástupců dětí

 • pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní  a  jiná představení pro děti, vystoupení pro rodiče a další akce, informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení paní učitelkou při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, na webových stránkách školy, dále pak písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně
 • ředitelka školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o záležitostech týkajících se vzdělávání dětí – v případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů, a to zejména z provozních důvodů
 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.30 uzamčena
 • ředitelka školy nebo paní učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

Úhrada úplaty za vzdělávání a úhrada stravného

 • výši úplaty za předškolní vzdělávání určuje příslušná směrnice vydaná ředitelkou školy. Bližší dotazy zodpoví ředitelka školy.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Organizace dne v mateřské škole

6,00 – 6,30 

Scházení dětí ve třídě Srdíček. Zde si společně hrají dle své volby.

6,30 – 9,30 

Děti se svou učitelkou odcházejí do svých kmenových tříd.

Průběžné scházení se dětí, výběr spontánních činností dle volby a přání dětí, individuální péče o děti, hygiena, svačinka, cvičení a pohybové aktivity, ranní kruh, řízené činnosti- poznávací, smyslové, komunikativní, literární, pohybové, hudební, výtvarné, pracovní.

9,30 – 11,30

Ovocná přesnídávka, doplnění pitného režimu.

Přípravna na pobyt venku, vedení dětí k samostatnosti a sebe obsluze, pobyt venku, seznamování s přírodou apod.

11,20 – 12,00

hygiena, oběd

12,00 – 14,00

Začíná čas odpočinku-ukončení dopolední docházky dětí. Čas vytyčený na pohádku, relaxaci…, odpolední klid s respektováním individuálních potřeb dětí.

starší děti: klidné činnosti a hry pro starší děti…. Individuální logopedická péče dle rozvrhu logopedických asistentek. Jazykové chvilky, grafomotorické cvičení, smyslové hry

Odpolední svačina, hygiena, vedení děti k samostatnosti a sebeobsluze …

14,00 – 16,30

Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, tělovýchovné vyžití, zájmové kroužky. Opakovací chvilky, individuální práce s dětmi, předávání dětí rodičům. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti zaměřené především na hry. V případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě MŠ. Ukončení provozu MŠ ve třídě Srdíček nebo na školní zahradě.

 

 

 • denní organizace je přizpůsobována dle potřeby dětí a výchovné práce
 • při vhodném počasí lze přenášet činnosti dětí ven

 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 • mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:30 hod.
 • provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období (za závažné důvody se považují organizační či technické a jiné příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání) – informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole
 • vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž třídy jsou řazeny podle věku dětí
 • mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy – o uskutečnění těchto pobytů, výletů  a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením

 

Způsob omlouvání dětí: rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

 •  osobně ve třídě učitelce
 •  telefonicky na čísle třídy, do které dítě dochází

 

Stravování, odhlašování a přihlašování obědů:

 • je respektována individuální potřeba jídla, návyky správné výživy jsou vytvářeny pomalu a individuálně
 • děti mají možnost volit si množství jídla, nejsou do jídla nuceny, na jídlo mají dostatek času
 • dětem jsou celodenně k dispozici nápoje (čaj, pitná voda), k jídlům jsou poskytovány nápoje dle jídelního lístku
 • stravu je možné odhlásit nebo přihlásit ve třídě nebo ve školní jídelně nejpozději do 8:00 hodin toho dne (nejlépe však minimálně den předem)

 

Pobyt venku:

za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny, důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, silný déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak nadměrně vysoké teploty v letních měsících

 

Změna režimu

stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních   a filmových představení pro děti a jiných akcí

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou 5 let věku do 31.8.před počátkem následujícího školního roku, vztahuje se také na děti, které již jeden rok plnily povinné předškolní vzdělávání, a bylo jim vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, probíhá 4 souvislé hodiny denně.

Počátek povinné doby je stanoven na 8 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, právo dítěte do školy docházet není předchozí větou dotčeno.

 

Nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci:

 • nenadálá absence – neprodleně ústně, sms, telefonát, vždy následuje do 3 dnů omluva písemně (sešit u šatny třídy) nebo e-mailem k archivaci,
 • nemoc – neprodleně ústně, sms, telefonát, poté vždy do 3 dnů písemně

nebo e-mailem

 • plánovaná návštěva lékaře, logopeda apod. – předem vždy ústně, sms, telefonát, následně písemně do 3 dnů písemně nebo e-mailem
 • plánovaná nepřítomnost delší než 14 dnů – písemná žádost o uvolnění

z docházky písemně nebo e-mailem ředitelce školy.

 

Řešení neomluvené absence dítěte:

 • neomluvená absence dle odst.1, čl. II delší než 3 dny bude řešena telefonickou výzvou zákonnému zástupci dítěte s doporučením k nápravě

dle odst.1, písm. a) – d) na úrovni třídy,

 • pokud k nápravě nedojde, ředitelka prokazatelně písemně nebo e-mailem

vyzve zákonné zástupce k plnění povinnosti omluvit absenci dítěte,

 • jestliže nedojde k omluvení dítěte zákonným zástupce podle odst.2,

písm. a) – b), ředitelka školy oznámí neplnění povinného předškolního

vzdělávání odboru sociálně-právní ochrany dětí na místně příslušném úřadu.

 

Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání:

– domácí vzdělávání,

– vzdělávání v dětské skupině, v zařízení pro výchovu a vzdělávání zřízeného

dle živnostenského zákona,

– vzdělávání v zařízení, které není zapsáno v rejstříku škol a školských

zařízení.

 1. a) ředitelka na základě žádosti o individuální vzdělávání podané zákonným zástupce dítěte nejméně 3 měsíce před zahájením školního roku, ve kterém dítě začíná plnit povinné předškolní vzdělávání, vydá rozhodnutí o souhlasu s individuálním vzděláváním, ve kterém stanoví v příloze doporučení, v jakých oblastech má být dítě vzděláváno,
 2. b) zákonný zástupce vypracuje pro dítě individuální plán v souladu s RVP PV a ŠVP školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinného předškolního vzdělávání,
 3. c) ředitelka školy v určených termínech ověří osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, vydá zákonnému zástupci písemné vyrozumění a dále doporučí zákonnému zástupci další postup při individuálním vzdělávání,
 4. d) shledá-li ředitelka školy při ověřování osvojení očekávaných výstupů závažné nedostatky nebo se zákonný zástupce nedostaví v řádném ani náhradním termínu k ověření, ukončí v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení, toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí zákonným zástupcem nastoupit do mateřské školy, do které bylo přijato,
 5. e) bylo-li individuální ukončeno ředitelkou školy ve správním řízení, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Výdaje s individuálním vzděláváním:

– výdaje s individuálním vzdělávání hradí zákonný zástupce, s výjimkou  speciálních kompenzačních pomůcek dle § 16 odst.2 písm.  a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

 

Termíny k ověření úrovně dosažených očekávaných výstupů:

ověřování probíhá 2x ročně – k 31. 1. a 30. 6. aktuálního školního roku, v odůvodněných případech lze dohodnout jiný termín.

 

Veškeré doklady prokazující důvody nepřítomnosti jsou archivovány v elektronické nebo písemné podobě.

 

Veškerá dokumentace týkající se procesu individuálního vzdělávání je archivována písemně i elektronicky.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je paní učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte
 • paní učitelky dohlížejí na osobní hygienu dětí (před jídlem atd…)
 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
 1. a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2.    b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním  postižením
 • při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka školy počet pedagogických nebo jiných pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví
 • při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa
 • zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může paní učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře
 • také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí
 • zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady a další předpisy BOZP

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky
 • chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva či tři těsně vedle sebe, při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou

 

Pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a také přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

V ostatních otázkách BOZP škola postupuje podle Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí

 

 • po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci to, aby děti v rámci vzdělávání zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a  nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy

 

Další bezpečnostní opatření

 • ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, zákaz kouření a používání nepovolených elektrických spotřebičů

 

Školní řád byl projednán se všemi zaměstnanci na pedagogické radě dne 21.8.2017 .

S rodiči byl  projednán na třídních schůzkách dne 7.9. a 12.9.2017.

 

 

 

Mgr. Marta Ševčíková

ředitelka  školy