Školní řád

ŠKOLNÍ  ŘÁD

Škola Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace
Č.j.:  001/2019 Účinnost od:  1. 9. 2019
Spisový znak:  1.2 Skartační znak: S10
Ředitel školy:   Mgr. Marta Ševčíková

Zástupce ředitele školy:  Ing. Zuzana Marušáková

Adresa školy:   Milíčova 867, 763 02 Zlín-Malenovice

Telefon:   739 510 511

e-mail:  reditelka@msmilicova.cz

webové stránky:  www.msmilicova.cz

zřizovatel: Statutární město Zlín, nám. Míru 12,761 40 Zlín

 

„Školní řád“ je zpracovaný dle § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění a vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

OBSAH:

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání „Školního řádu“

1.2 Obsah „Školního řádu“

1.3 Závaznost „Školního řádu“

 1. Cíle předškolního vzdělávání
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva a povinnosti dítěte

3.2 Zákonní zástupci mají právo

3.3 Povinnosti zákonných zástupců

3.4 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 2. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz, vnitřní režim MŠ a omlouvání dětí

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.8 Platby v MŠ

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 2. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 3. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

 

 

 

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání „Školního řádu“

Ředitelka Mateřské školy Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace (dále „MŠ“ nebo „škola“) v souladu s § 30 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon), v platném znění vydává po projednání na  pedagogické radě tento „Školní řád“.

1.2 Obsah „Školního řádu“

„Školní řád“ upravuje:

-Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona).

-Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona).

-Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona).

-Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

-Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona).

-Poučení o povinnosti dodržovat Školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona).

 

1.3 Závaznost „Školního řádu“

-„Školní řád“ je závazný pro všechny děti MŠ, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

-„Školní řád“ je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 1. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy).

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
  • Práva a povinnosti dítěte:

-Dítě má práva daná Úmluvou o právech dítěte.

-Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace.

-Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném MŠ podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

-Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

-Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ.

-Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

-Dítě má právo při nástupu do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy a učiteli nejvhodnější postup).

-Dítě je vedeno k dodržování stanovených „pravidel třídy“, která jsou společně vyvozena a pochopena.

 • Zákonní zástupci mají právo: (§ 21 školského zákona)

-Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

-Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

-Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

-Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

-Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

-Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.

-Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

-Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

-Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

3.3 Povinnosti zákonných zástupců (§ 22 školského zákona)

-Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

-Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

-Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.

-Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

-Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

-Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

-Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,…).

3.4 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

-Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

-Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

-Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

-Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

-Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

-Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

-Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

-Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

-Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

-Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

-Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

-Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

-Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Školního vzdělávacího programu, Školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz, vnitřní režim MŠ a omlouvání dětí

-Mateřská škola je zařízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu dětí v MŠ v době od 6:00 do 16:30 hodin.

-Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

-Mateřská škola je šestitřídní. Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku.

-Příchod dětí k pobytu ve škole je stanoven od 6.00 hodin do 8,00 hodin.

-Děti se scházejí v určené třídě. Provoz ostatních tříd je od 6.30 hodin, kdy si učitelky děti v zahajovací třídě převezmou a převedou do své třídy.

-Děti přicházející po 6:30 hodině předávají zákonní zástupci učitelkám v jejich kmenové třídě.

Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

-Zákonný zástupce nebo jimi písemně pověřená osoba jsou povinni dítě předat v době jimi dohodnuté, včas vyzvednout a opustit areál školy do 16:30 hodin. Není povoleno zdržovat se v areálu školy bez dohledu zaměstnanců školy.

 

MŠ je uzavřena z bezpečnostních důvodů po celý den. Zákonní zástupci a jimi zmocněné osoby mají možnost otevřít hlavní dveře budovy školy prostřednictvím uděleného přístupu v zabezpečovacím systému užívaného mateřskou školou (čipem).

Vchod budovy MŠ je opatřen kamerovým systémem se záznamem pro kontrolu vstupu osob, jejich pohybu a pobývání ve škole.

Vyzvedávání dětí:

Zákonní zástupci a jimi zmocněné osoby si vyzvedávají děti po obědě od 11:45 do 12:15 hodin a po odpoledním odpočinku od 14.15 hodin v budově školy, popř. na zahradě školy. Vyzvedávání a přijímání dětí mimo běžnou denní dobu lze kdykoliv dohodnout s učitelkou v dané třídě.

Postup při nevyzvednutí dítěte z MŠ do konce provozní doby:

Učitelka telefonicky kontaktuje zákonné zástupce dítěte na telefonních číslech uvedených ve „Zmocnění“ k vyzvedávání dítěte. V případě, že není zákonný zástupce dostupný, je učitelka ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění, povinna nadále vykonávat dohled nad dítětem, což znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně učitelky se tak bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Pokud se učitelce nepodaří kontaktovat zákonného zástupce nebo jím zmocněnou osobu, je oprávněna kontaktovat orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD). Ve spolupráci s Policií ČR, případně Městskou policií zajistí učitelka předání dítěte pracovníkovi OSPOD, který má povinnost zajistit neodkladnou péči dítěti.

Učitelka není oprávněna svévolně opustit s dítětem prostory MŠ a dítě předat v místě jeho bydliště. Nepřípustné je zajištění péče o dítě v bydlišti učitelky. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 občanského zákoníku, v platném znění, povinnost k náhradě škody. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady.

 

Omlouvání a absence dětí:

Nepřítomnost dítěte je třeba vždy omluvit, a to ráno, nejpozději do 08:00 hodin, či den předem osobně, písemně nebo telefonicky na níže uvedené kontakty. Omlouvání dětí, na které se vztahuje povinná školní docházka (viz. Povinné předškolní vzdělávání)

Ve škole je stanoven Režim dne (Organizace dne všech tříd):

6:00 – 8:00 hod.: Scházení se dětí (do 6:30 hod. v 1. třídě Sluníčka)

8:00 – 9:00 hod.: Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

9:00 – 9:30 hod.: Hygiena, svačina

9:30 – 11:30 hod.: Pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:00 hod.: Odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby

14:00 – 14:30 hod.: Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00 hod.: Spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

16:00 – 16:30 hod. Rozcházení se dětí v 1. třídě Sluníčka

Organizace dne v mateřské škole

-Vnitřní režim jednotlivých tříd se řídí rozpisem organizace dne v MŠ, který je vyvěšen u jednotlivých tříd.

-Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na dveřích do třídy, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tato místa sledovat.

-Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

-Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

-Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

-Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

-Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 °C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

-Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne.

Organizace dne mimo budovu školy:

-Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

-Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

-Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

-Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

-V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s účastí na mimoškolní akci,  zajistí škola po dobu akce dohled pedagogického pracovníka ve škole.

5.2 Organizace stravování dětí

-Organizace a rozsah školního stravování v mateřské škole a úplata za školní stravování se řídí Vnitřním řádem školní jídelny, který je zveřejněn na informační nástěnce.

-Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní a odevzdá zákonný zástupce dítěte přihlášku ke stravování. Ve školní jídelně je vedena školní matrika školní jídelny.

-Zákonný zástupce dítěte je povinen nahlásit ve škole každou změnu v údajích potřebných pro vedení školní matriky školní jídelny (změna trvalého pobytu, případně bydliště dítěte, změna kontaktu na zákonného zástupce, změny ve zdravotním stavu dítěte, které by měly vliv na poskytování školního stravování).

Stravování v MŠ zahrnuje ranní přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a pitný režim po celý den (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, pitnou vodu).

-Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. V naší mateřské škole se připravují bezlepková a bezlaktózová dieta. Veškeré omezení ve stravování dítěte musí být doloženo lékařskou zprávou! A zároveň čestným prohlášením rodičů o odpovědnosti za přinášené potraviny. Podmínky pro přinášení potravin do mateřské školy a jejich uchovávání upravuje Vnitřní řád školní jídelny.

-Školní stravování ve školní jídelně je poskytováno za úplatu, která je určena výší finančního normativu pro nákup potravin.

-Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

 • Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

-Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34 odst. 1 školského zákona).

-Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – informační plakáty, webové stránky školy (§ 34 odst. 2 školského zákona).

-Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (webové stránky školy) (§ 34 odst. 2 školského zákona).

-O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

-Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

-K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 školského zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

-Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

-Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 • Povinné předškolní vzdělávání

-Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona).

-Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a školského zákona).

-Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové Mateřské škole Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

-Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Je stanoveno v rozsahu 4 hodiny denně, v době od 8:00 do 12:00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

-Oznámení nepřítomnosti dítěte na tentýž den je možné provést do 8:00 telefonicky na tel. číslo do kmenové třídy (číslo je umístěno na nástěnce třídy nebo webových stránkách).

-Osobně třídnímu učiteli, nebo ředitelce školy.

-Na následující dny omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost svého dítěte kdykoliv v průběhu dne osobně, telefonicky či SMS případně e- mailem.

-Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu. Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou MŠ.

-V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu své učitelce, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte.

-V oprávněných případech může ředitelka školy požadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo úrazu potvrzením od ošetřujícího lékaře. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

-Písemné doložení nepřítomnosti dítěte v povinném předškolním vzdělávání bude vyžadováno vždy (možnost využití tiskopisů „Omluvný list“).

-Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje jejich věrohodnost.

-Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem.

 

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 5 školského zákona) se rozumí:

-Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do MŠ;

-Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (pouze pro děti s udělením odkladu povinné školní docházky);

-Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ.

-Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a Školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Individuální vzdělávání dítěte

-Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se dostaví k zápisu do MŠ s řádně vyplněnou žádostí k předškolnímu vzdělávání a může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (§ 34b školského zákona).

-Má-li být dítě individuálně vzděláváno, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 1. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 2. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2 školského zákona)

-Ředitelka MŠ předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3 školského zákona). Tyto oblasti vychází ze Školního vzdělávacího programu MŠ.

-Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Z ověřování bude vytvořen zápis ve dvou vyhotoveních: 1x zákonný zástupce dítěte, 1x MŠ a provede se zápis do třídní knihy.

-Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín na daný školní rok bude zákonným zástupcům sdělen při předání oznámení o individuálním vzdělávání dítěte, nebo s nimi dohodnut.

-Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3 školského zákona).

-Ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4 školského zákona).

-Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7 školského zákona).

 

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

-Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

-Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

-Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

-Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (nedodržuje Školní řád).

-Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

-Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

-Ve škole je vedena školní matrika, která obsahuje následující údaje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, datum zahájení vzdělávání a průběh vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení.

Dále obsahuje jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, kontakt na zákonného zástupce – telefonické spojení, e-mail.

-Součástí školní matriky je prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte (ke dni nástupu dítěte do školy).

-Zákonný zástupce dítěte je povinen nahlásit ve škole každou změnu v údajích potřebných pro vedení školní matriky. Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provádí neprodleně po rozhodné události.

-Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

-Při vedení dokumentace a zpracování osobních údajů se postupuje dle zákona 101/2000Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

-Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem.

-Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ v okolí, po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

-Provoz školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

5.8 Platby v MŠ

-Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na informační nástěnce v chodbě MŠ.

-Vzdělání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – povinná předškolní docházka (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Od placení úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:

-Zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi;

-Zákonní zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči;

-Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě;

-Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě mateřské školy – „Stravování“.

Způsob platby:

-Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( § 35, odst. 1 d  školského zákona).

Všechny platby probíhají  bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy č. ú. 1422647319/0800 nebo hotově do 15. dne příslušného měsíce vedoucí stravování MŠ.

-Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

-Ve výjimečných odůvodněných případech a po dohodě s ředitelkou je možné provést platbu v hotovosti případně dohodnout splátkový kalendář.

-Přehled o jednotlivých platbách je zveřejněn na internetových stránkách a umístěn na informační nástěnce v MŠ, kde se s ním mohou plátci seznámit.

-V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty, stravného a s formou jejich úhrad při přijetí dítěte.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

-Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá učitelka MŠ od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě, a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu nebo do šatny s tím, že už dojde samo. V takovém případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

-Dítě smí od zákonného zástupce převzít pouze učitelka školy.

-Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře „Zmocnění“ k odvádění dítěte pověřenou osobou (jehož platnost je každý školní rok aktualizována), který jasně vyplněný odevzdá zákonný zástupce škole při nástupu dítěte do MŠ. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 31 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že nezletilí, kteří nenabyli plné svéprávnosti, jsou způsobilí k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jejich věku.

-Ve výjimečném případě, kdy chce zákonný zástupce pověřit vyzvednutím dítěte osobu, která není uvedena ve Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, informuje o tom nejlépe písemně, popř. telefonicky učitelku. Ta je v tomto případě oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti pověřené osoby.

-Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím učitelek školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných MŠ.

-Při společných akcích s rodiči odpovídají za bezpečnost svých dětí jejich zákonní zástupci.

-Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do přírody, výlety, školy v přírodě, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1 – 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

-Při zvýšeném počtu dětí a při specifických činnostech, např. sportovní činnosti nebo pobyt dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí další učitelku či pedagogického pracovníka, ve výjimečném případě jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním jednáním a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost MŠ.

-Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky i pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 1. a) přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích

– Děti se přesunují ve skupině, a to nejvýš ve dvojstupech;

– Skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na konci;

– Skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky, vždy používá reflexní bezpečnostní vesty pro všechny děti, nejméně však pro první a poslední dvojici dětí;

– Vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce;

– Přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka je přesvědčena o bezpečnosti skupiny;

-Při přecházení vozovky používá učitelka v případě potřeby zastavovací terč.

 1. b) pobyt dětí v přírodě

– Využívají se pouze známá a bezpečná místa; učitelka i pedagogický pracovník školy před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.);

-Při hrách a pohybových aktivitách učitelka i pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 1. c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

– před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách areálu školy, kontrolují učitelky i pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost;

– učitelky i pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem dětí.

 1. d) pracovní a výtvarné činnosti

-Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit (jako jsou nůžky, nože, kladívka apod. – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené) vykonávají děti práci s těmito nástroji pouze za dozoru učitelky či pedagogického pracovníka.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz, smog…). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevycházejí.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky do nosu, dávkovací spray proti rýmě apod. Výskyt infekčního onemocnění (neštovice, příušnice, spála, žloutenka, mononukleóza, salmonelóza, bradavice, vši) je potřeba bez odkladu nahlásit třídní učitelce nebo ředitelce).

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

V celém objektu MŠ je zákaz kouření a používání elektronických cigaret (budovy i prostory školní zahrady) a to v souvislosti s § 8 (zákaz kouření) a § 9 (možnost vykázání osoby z prostorů MŠ i zahrady) zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V celém objektu školy, včetně prostor školní zahrady je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat!

6.2 První pomoc a ošetření

-Ředitelka školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

-Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze (školním, pracovním, případně jiné zdrav. příhody), v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

-Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

-Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

-Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných školou. Ředitelka, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

-Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou proto děti, nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, mobilní telefony…), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

-V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí si pracovníci MŠ všímají vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních.

-Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a pedagogickými pracovníky, mezi učitelkami, pedagogickými a dalšími pracovníky školy a zákonnými zástupci. MŠ má v jednotlivých třídách vytvořena odůvodněná pravidla soužití, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí a ochraně zdraví svého i druhých.

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

-Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.

-V prostorách budovy vedeme děti k úspornému využívání energie, vody, materiálů, třídění odpadu, atd.

-V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme zákonné zástupce o využívání jednorázových návleků při vstupu do objektu i šaten dětí.

-Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému či jinému pracovníkovi školy.

-Po vyzvednutí dítěte žádáme zákonné zástupce, aby se zbytečně nezdržovali v prostorách školy a budovu či školní zahradu opustili.

 1. Poučení o povinnosti dodržovat „Školní řád“ (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

-„Školní řád“ platí do odvolání.

-„Školní řád“ byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2019

-„Školní řád“ je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

-Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí na první schůzce v září daného školního roku.

-S vybranými částmi „Školního řádu“ byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

-„Školní řád“ nabývá účinnosti dne 2.9 2019.

-Změny ve “Školním řádu“ lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny takové změny podléhají projednání v pedagogické radě a schválením ředitelkou školy.

Zlín-Malenovice  dne  1.9.2019

Mgr. Marta Ševčíková

ředitelka  školy

Školní řád byl projednán se všemi zaměstnanci na pedagogické radě dne 26.8.2019 .

S rodiči byl  projednán na třídních schůzkách v září 2019.