3. třída „Rybičky“

Telefonní číslo na omlouvání dětí do třídy je 777 221 653, vždy od 6,40 do 7,55 hod.  Email  k omlouvání dětí neslouží.

PŘEDSTAVENÍ 3. TŘÍDY RYBIČEK

V naší třídě je ve školním roce 2022/2023  zapsáno 26 dětí  od  4-5 let.

Našim cílem je:

spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity.

Chceme vést dítě tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se dítě v MŠ cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Pestrá každodenní nabídka činností v dětech probouzí aktivní zájem o poznání a objevování všeho nového ve světě. Vytváření základů kompetencí je důležité pro další vývoj dítěte, jeho vzdělávání a celoživotní učení.

Důležitou složkou je hra. Děti při ní relaxují, navazují přirozeným a nenuceným způsobem komunikaci a přátelství s ostatními. Pomáhá jim se začleněním do kolektivu, hledat své místo mezi ostatními. Jejím prostřednictvím se učí spolupracovat, respektovat ostatní, tolerovat druhé. Hra rozvíjí fantazii, konstrukční dovednosti, jemnou motoriku. Prostřednictvím hry je možné překonávat překážky, poznávat zájmy dětí a rozvíjet je. Hra je proto velmi důležitou složkou každého dne.

Každé dítě je osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Cílem veškeré činnosti je proto navození příjemné atmosféry ve třídě, s pravidelným rytmem, která tvoří základ všeho dění.

Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu:

Seznámení → Prohloubení → Upevnění → Procvičení a rozšíření

Učitelky: MARIE HANAČÍKOVÁ, PAVLÍNA ŘÍHOVÁ

O úklid se stará: Darina Salvetová

Fotogalerie zde

Kalendář akcí