Představení MŠ

Naše mateřská škola je postavena na rozhraní starých Malenovic a prvního sídliště v Malenovicích. Škola má výbornou dostupnost MHD, vlakového spojení i vhodné autobusové spojení s okolními spádovými obcemi. Kapacita mateřské školy je 158 dětí.

MŠ nabízí vzdělávání v šesti třídách „ Sluníčka“ , „Srdíčka“ , „Rybičky“, „Žabičky“, „Pastelky“ a „Hvězdičky“ .

Třídy mateřské školy jsou optimálně řešeny z hlediska prostoru i účelu pro celodenní pobyt dětí. Zařízení tříd je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem dětí. Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a umožňovaly dostatečné uspokojení jejich herních potřeb, zajistily přiměřené soukromí a rozvíjely kognitivní a sociální kompetence dětí. Velikost tříd umožňuje bohaté členění koutků, jejichž zaměření je stále rozšiřováno s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Většina vybavení tříd je umístěna tak, aby byla volně přístupná dětem k samostatnému použití při dodržení dohodnutých pravidel. Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem odpovídá počtu a věku dětí a je stále doplňováno a obohacováno. Rozšiřování, obohacování a vybavování koutků bude nadále probíhat v mezích možností školy.

Předností mateřské školy Milíčova je její velká zahrada kolem dvou budov spojených krčkem s kuchyní. Na zahradě je spousta možností ke hraní i sportovnímu vyžití dětí.

Školní vzdělávací program vychází z kamarádské atmosféry, podnětného prostředí a z individuálního přístupu ke každému dítěti. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě. Snahou je vychovávat u něj kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu a vytvářet povědomí, že člověk je součástí přírody a sám může mnohé věci ovlivnit.

Naše MŠ nabízí dětem spoustu aktivit. Během celého roku se děti seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Úspěšně spolupracujeme se základními školami v místě i se základní uměleckou školou formou pracovních dílen dětí. Děti připravujeme na vstup do základní školy “metodou Dobrého startu“. Individuálně se věnujeme dětem se špatnou výslovností a dětem s odloženou školní docházkou.

Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Mateřská škola se snaží pravidelně a dostatečně informovat rodiče o veškerém dění. Rodiče, projeví-li zájem, se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a napomáhat řešení vzniklých problému apod. Rodiče se mohou kdykoliv účastnit aktivit jednotlivých tříd, přispět k jejich obohacení či sledovat své dítě během denního programu mateřské školy.