Den v MŠ

Den v MŠ

Provoz v mateřské škole je od 6,30 do 16,30 hodin. Časový režim výchovně vzdělávacích činností se přizpůsobuje aktuálním potřebám, situacím a možnostem dětí. Režim dne je rámcový a v případě různých akcí je upraven. Úprava je plně v kompetenci učitelek jednotlivých tříd. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování.

Co děláme celý den:

6,00 – 6,30

Scházení dětí ve třídě Srdíček. Zde si společně hrají dle své volby.

6,30 – 9,30

Děti se svou učitelkou odcházejí do svých kmenových tříd.

Průběžné scházení se dětí, výběr spontánních činností dle volby a přání dětí, individuální péče o děti, hygiena, svačinka, cvičení a pohybové aktivity, ranní kruh, řízené činnosti- poznávací, smyslové, komunikativní, literární, pohybové, hudební, výtvarné, pracovní.

9,30 – 11,30

Ovocná přesnídávka, doplnění pitného režimu.

Přípravna na pobyt venku, vedení dětí k samostatnosti a sebe obsluze, pobyt venku, seznamování s přírodou apod.

11,10 – 12,00

hygiena, oběd

12,00 – 14,00

Začíná čas odpočinku-ukončení dopolední docházky dětí. Čas vytyčený na pohádku, relaxaci…, odpolední klid s respektováním individuálních potřeb dětí.

starší děti: klidné činnosti a hry pro starší děti…. Individuální logopedická péče dle rozvrhu logopedických asistentek. Jazykové chvilky, grafomotorické cvičení, smyslové hry

Odpolední svačina, hygiena, vedení děti k samostatnosti a sebeobsluze …

14,00 – 16,30

Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, tělovýchovné vyžití, zájmové kroužky. Opakovací chvilky, individuální práce s dětmi, předávání dětí rodičům. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti zaměřené především na hry. V případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě MŠ. Ukončení provozu MŠ ve třídě Srdíček nebo na školní zahradě.